Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Solar Effekt


Artikel 1. Algemeen


1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op en maken deel uit van alle
aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en
overeenkomsten met Solar Effekt.


1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt
verstaan onder:
a. Product: Zonnepanelen en/of andere zaken,
toebehoren, materiaal of complete
zonnesystemen zoals gespecificeerd in de
Overeenkomst.
b. Leverancier: Solar Effekt
c. Koper: een consument, overheid, vereniging,
stichting, instelling, organisatie of bedrijf dat
een overeenkomst met Solar Effekt heeft
inzake de aankoop van een product en de
eventuele installatie daarvan.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen
Solar Effekt en de koper tot koop van het
Product en de eventuele installatie daarvan.


1.3. Afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden
overeengekomen.


1.4. De toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van de Koper, onder welke
benaming dan ook, worden uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij hiermee uitdrukkelijk
schriftelijk door Solar Effekt ingestemd.


Artikel 2. Overeenkomst


2.1. Alle offertes van Solar Effekt zijn
vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders
vermeld.


2.2. Een overeenkomst komt tot stand op het
moment dat de overeenkomst schriftelijk (per
post of mail) bevestigd is door de Koper en
Solar Effekt deze aanvaardt. Het al dan niet tot
stand komen van de Overeenkomst wordt door
Solar Effekt binnen 10 werkdagen na ontvangst
van de opdracht aan de Koper
schriftelijk/telefonisch medegedeeld.


2.3. Het accepteren van een Overeenkomst
houdt in dat de klant de toepasselijkheid van
deze Algemene Verkoop- en
leveringsvoorwaarden aanvaardt.


2.4. Alle gegevens, veronderstellingen,
schattingen, opbrengstfactoren,
terugverdientijden,subsidiebedragen en alle
andere factoren, die ten grondslag liggen aan
de beslissing van de Koper om de
overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan
Solar Effekt,zijn voor risico van de Koper.


Artikel 3. Prijs


3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald,
zijn de in de offerte van Solar Effekt vermelde
prijzen vast.


3.2. Indien na de datum van totstandkoming van
de overeenkomst en voor de betaling één of meer
van de kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden – is Solar Effekt
gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.


3.3. Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht
leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging
niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het
recht de Overeenkomst te ontbinden bij
aangetekende brief, binnen één week nadat Solar
Effekt kenbaar heeft gemaakt de
overeengekomen prijs te verhogen.


3.4. De prijs voor installatie van Producten zoals
opgenomen in de orderbevestiging is, tenzij
anders vermeld, de prijs inclusief montagedelen
en het bedrijfsvaardig opleveren van het product
op het aangegeven adres en exclusief alle
onvoorziene extra kosten.


Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht


4.1. De (af)levering van het Product geschiedt op
het door de Koper aan Solar Effekt opgegeven
adres en wel binnen maximaal 3 maanden te
rekenen vanaf het moment waarop de
overeenkomst tot stand komt, tenzij schriftelijk
een langere termijn is overeengekomen. De
(af)levering van het Product zal nooit eerder
plaatsvinden dan het moment waarop de betaling
van 75% van de koopsom ontvangen is op
rekening van Solar Effekt.


4.2. Solar Effektzal de Koper telefonisch dan wel
per mail dan wel op een andere manier
benaderen voor het maken van een afspraak voor
de (af)levering van het Product en eventuele
installatie.


4.3. De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen
als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige
levering dient Solar Effekt derhalve schriftelijk in
gebreke te worden gesteld onder vermelding
van een redelijke termijn voor nakoming.


4.4. De eigendomsoverdracht van het Product
vindt plaats na volledige betaling aan Solar Effekt.
Bij onvolledige betaling behoudt Solar Effekt
zich het recht voor het Product te demonteren
en verwijderen, waarbij eventuele extra kosten
voor demontage en verwijdering voor rekening
komen van de Koper.


Artikel 5. Betaling

 

5.1. Tenzij anders overeengekomen vindt
betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contact;
b. bij termijnbetaling:
- 75% van de totale prijs dient te worden
voldaan uiterlijk twee weken
voor installatie/levering.
- Na installatie / levering ontvangt de Koper een
factuur voor het resterende bedrag. De
betalingstermijn voor het resterende bedrag is
10 dagen.
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen
na factuurdatum.


5.2. Ongeacht de overeengekomen
betalingscondities is de Koper verplicht op
verzoek van Solar Effekt een naar diens oordeel
voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als de Koper hier niet binnen de
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in
verzuim. Solar Effekt heeft in dat geval het
recht de overeenkomst te ontbinden en zijn
schade op de Koper te verhalen.


5.3. Het recht van Solar Effekt om zijn
vorderingen op de Koper te verrekenen is
uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement
van Solar Effekt of de gerechtelijke
schuldsanering op Solar Effekt van toepassing
is.


5.4. De volledige vordering tot betaling is
onmiddellijk opeisbaar als:
a) een betalingstermijn is overschreden;
b) Koper failliet is gegaan of surseance van
betaling aanvraagt;
c) beslag op zaken of vorderingen van
opdrachtgever wordt gelegd;
d) Koper (vennootschap) wordt ontbonden of
geliquideerd;
e) Koper (natuurlijk persoon) het verzoek doet
te worden toegelaten tot de gerechtelijke
schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of
overlijdt.


5.5. Wanneer betaling niet heeft
plaatsgevonden binnen de overeengekomen
betalingstermijn, is de Koper direct rente aan
Solar Effekt verschuldigd. De rente bedraagt
12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke
rente als deze hoger is. Bij de renteberekening
wordt
een gedeelte van de maand gezien als een volle
maand.


5.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden
binnen de overeengekomen betalingstermijn is de
Koper aan Solar Effekt alle buitengerechtelijke
kosten verschuldigd met een minimum van €
75,=. De kosten worden berekend op basis van de
volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot €6.000, = 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf €60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke
kosten hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte
kosten verschuldigd.


Artikel 6. Montage/ installatie


6.1. Het Product wordt door of vanwege Solar
Effekt geïnstalleerd en
aangesloten, tenzij anders is overeengekomen.
Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing
en indien nodig aansluiting van het product op
zodanige wijze dat het in gegeven
omstandigheden een goed tot optimaal
rendement behaald kan worden, indien vereist
het (laten) aanbrengen van een productiemeter,
voor zover van toepassing het verzorgen van
subsidieaanvraag in het kader van Stimuleringsregeling Duurzame Energie en alle verdere
administratieve handelingen om die subsidie
toegewezen te krijgen, maar niet de periodieke
administratieve handelingen die nodig zijn om
subsidie na elke meetperiode te innen.


6.2. De Koper is jegens Solar Effekt
verantwoordelijk voor de juiste en tijdige
uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/
of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de
opstelling van het te monteren product en/of de
juiste werking van het product in gemonteerde
staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt
de Koper in ieder geval voor eigen rekening en
risico dat:
a. het personeel van Solar Effekt en/of haar
onderaannemer,zodra deze op de plaats van
opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de
werkzaamheden kan aanvangen en blijven
verrichten gedurende de normale werkuren en
bovendien, indien Solar Effekt dit noodzakelijk
acht buiten de normale werkuren, mits zij dit
tijdig aan de Koper heeft medegedeeld.
b. de toegangswegen tot de plaats van
opstelling geschikt zijn voor het benodigde
transport.
c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt
is voor opslag en montage.
d. alle noodzakelijke veiligheids- en
voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden
gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn
genomen en worden gehandhaafd teneinde in
het kader van de montage/installatie aan de
toepasselijke overheidsvoorschriften te
voldoen.


6.3. De Koper verklaart dat er geen asbest
aanwezig is op de plaats waar het Product
wordt geplaatst.


6.4. De Koper dient ervoor zorg te dragen dat
door anderen uit te voeren werkzaamheden
en/of levering, die niet tot de
montage/installatiewerkzaamheden van Solar
Effekt of de door haar ingeschakelde derde
behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat
de uitvoering van de werkzaamheden door of
vanwege Solar Effekt geen vertraging
ondervindt, Indien niettemin vertraging in de
zin van dit lid ontstaat dient de koper Solar
Effekt hiervan tijdig in kennis te stellen.


6.5. Schade en kosten, die ontstaan zijn
doordat aan de in dit artikel gestelde
voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn
voor rekening van de Koper.


6.6. Koper draagt het risico voor schade
veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgegeven informatie
en/of opgedragen werkzaamheden;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan
de werkzaamheden worden verricht;
- ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor
plaatsing en/of installatie van Product,
bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht
van het dak of ongeschiktheid van de
dakbedekking voor installatie
(werkzaamheden).


Artikel 7. Garantie


7.1. Solar Effekt garandeert de goede werking
van het geleverde Product overeenkomstig de
garantievoorwaarden, welke bij levering van
het Product worden bijgevoegd.


7.2. Solar Effekt garandeert dat eventuele
gebreken in de installatie van het Product voor
een termijn van 12 maanden na oplevering
worden verholpen, tenzij zij kan aantonen dat
het gebrek geen gevolg is van het geleverde
werk. De eventueel gemaakt reis- en
verblijfskosten komen voor rekening van Koper.


Artikel 8. Aansprakelijkheid


8.1. Solar Effekt zal uitsluitend aansprakelijk zijn
voor eventuele tekortkomingen indien de met de
Producten meegeleverde Garantievoorwaarden
van toepassing zijn, in welke situatie de
aansprakelijkheid van Solar Effekt voor
tekortkomingen beperkt zal zijn tot de
garantieverplichtingen die zijn omschreven in
deze garantie- voorwaarden.


8.2. De aansprakelijkheid van Solar Effekt ten
opzichte van Koper is beperkt tot de schade
waarvoor en voor zover Solar Effekt
overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen
aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij
gevolg - indirecte en/of immateriële schade
uitdrukkelijk is uitgesloten.


8.3.In geval van schade ten gevolge van de
installatiewerkzaamheden kan Solar Effekt enkel
aansprakelijk gesteld worden in geval van
opzettelijke of grove fout.


8.4. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van
de schade, aan Solar Effekt te worden gemeld,
tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de
schade niet eerder heeft kunnen melden.


8.5. Solar Effekt is aansprakelijk voor schade die
Koper lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend
gevolg is van een toe te rekenen tekortkoming
van Solar Effekt. Voor vergoeding komt de koper
echter alleen in aanmerking als het schade betreft
waartegen Solar Effekt verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.


8.6. Als het voor Solar Effekt ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen
redelijke condities mogelijk is een verzekering als
bedoeld in lid 5 af te sluiten of daarna tegen
redelijke condities te verlengen, is de vergoeding
van de schade beperkt tot het bedrag dat door
Solar Effekt voor de onderhavige overeenkomst
(exclusief BTW) in rekening is gebracht.


8.7. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld
stagnatieschade en gederfde winst. Koper dient
zich desgewenst tegen deze schade te
verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt
onder andere verstaan schade die door of
tijdens de uitvoering van het werk wordt
toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of
aan zaken die zich bevinden in de nabijheid
van de plaats waar wordt gewerkt. Koper dient
zich desgewenst tegen deze schade te
verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van hulppersonen of niet
leidinggevende ondergeschikten van Solar
Effekt.


Artikel 9. Beëindiging


9.1. Als de Koper de overeenkomst wil
ontbinden zonder dat er sprake is van een
tekortkoming van Solar Effekt en Solar Effekt
hiermee instemt, wordt de overeenkomst met
wederzijds goedvinden beëindigd. Solar Effekt
heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals geleden verlies,
gederfde winst en gemaakte kosten.


Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen


10.1. Op de Overeenkomst en alle
overeenkomsten die daaruit voortvloeien is
uitsluitend het Nederlandsrecht van
toepassing, onder uitsluiting van de Convention
on the International Sale of Goods 1980.


10.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van een overeenkomst of de daaruit
voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor
zover geen minnelijke regeling mogelijk is,
worden beslecht door de volgens de wet
bevoegde rechter in Nederland.


10.3. Partijen kunnen een andere vorm van
geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld
arbitrage of mediation overeenkomen.


Artikel 11. Slotbepalingen


11.1. Solar Effekt heeft het recht deze
Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor
bestaande overeenkomsten.